Advokátska kancelária JUDr. Radomír Jakab, PhD.


Priamo k obsahu stránok

Advokát


JUDr. Radomír Jakab, PhD.
úspešne ukončil vysokoškolské štúdium v odbore právo na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2004. V roku 2005 na tej istej fakulte absolvoval rigorózne štúdium v odbore obchodné a hospodárske právo. V období od roku 2004 do 2010 bol študentom v rámci doktorándskeho štúdia v odbore správne právo, ktoré ukončil úspešným obhájením dizertačnej práce na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského.

Od roku 2004 do roku 2009 pracoval ako interný právnik v spoločnostiach Východoslovenská energetika a.s. a Východoslovenská distribučná, a.s. patriace do koncernu RWE Group. Od roku 2009 vykonával prax v advokátskej kancelárii JUDr. Attilu Képesa, a zároveň bol vedecky a pedagogicky činný na Právnickej fakulte a Fakulte verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Okrem úspešného vykonania advokátskej skúšky, JUDr. Radomír Jakab, PhD. absolvoval aj odbornú prípravu mediátora, kurzy protimonopolného práva EÚ, ako aj kurzy v oblasti rozvíjania sociálnych zručností. Aktívne hovorí anglickým a nemeckým jazykom.

V rámci svojej právnickej praxe sa zameriava predovšetkým na oblasť správneho a ústavného práva (hlavne komunálne, energetické právo, ako aj právo verejného obstarávania). Popri tom vykonáva aj obchodno-právnu, občiansko-právnu a trestnú agendu.


Naspäť k obsahu stránky | Naspäť k základnému menu