Advokátska kancelária JUDr. Radomír Jakab, PhD.


Priamo k obsahu stránok

Advokát

doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD. úspešne ukončil vysokoškolské štúdium v odbore právo na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2004. V roku 2005 na tej istej fakulte absolvoval rigorózne štúdium v odbore obchodné a hospodárske právo. V období od roku 2004 do 2010 bol študentom v rámci doktorándskeho štúdia v odbore správne právo, ktoré ukončil úspešným obhájením dizertačnej práce na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského. V roku 2016 úspešne absolvoval habilitačné konanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a bol mu udelený titul docent v odbore správne právo.

Od roku 2004 do roku 2009 pracoval ako interný právnik v spoločnostiach Východoslovenská energetika a.s. a Východoslovenská distribučná, a.s. patriace do koncernu Innogy. V roku 2010 pôsobil na Fakulte verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako výskumný pracovník. Od roku 2011 pôsobí na Právnickej fakulte tej istej univerzity, najskôr ako odborný asistent, a od roku 2016 ako docent. V súčasnosti rovnako vykonáva funkciu prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť, doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od roku 2012 vykonáva aj samostatnú advokátsku prax. A od roku 2019 je jediným spoločníkom a konateľom spoločnosti Advokátska kancelária doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD., s.r.o.

Okrem úspešného vykonania advokátskej skúšky, doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD. absolvoval aj odbornú prípravu mediátora, kurzy protimonopolného práva EÚ, ako aj kurzy v oblasti rozvíjania sociálnych zručností. Aktívne hovorí anglickým a nemeckým jazykom.

V rámci svojej právnickej praxe sa zameriava predovšetkým na oblasť správneho práva (hlavne správne právo procesné, európske správne právo, komunálne, energetické právo, ako aj právo verejného obstarávania).


Naspäť k obsahu stránky | Naspäť k základnému menu