Advokátska kancelária JUDr. Radomír Jakab, PhD.


Priamo k obsahu stránok

Klienti


Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby širokej klientele počnúc fyzickými osobami až po obchodné spoločnosti a územno-samosprávne jednotky (obce). V záujme seriózneho prístupu ku klientom, ako aj rešpektujúc stavovské obmedzenia v súvislosti s uvádzaním referencií na klientov, naša kancelária nezverejňuje identitu svojich klientov na internetovej stránke. Bližšie informácie sme však spôsobilí poskytnúť na osobných rokovaniach, no len vo vzťahu k tým klientom, ktorí výslovne súhlasili s ich uvedením ako referenčného klienta.

Právnici našej advokátskej kancelárie poskytovali, okrem bežnej sporovej a nesporovej agendy, aj tieto právne služby:

- právne poradenstvo pre obce v oblasti priestupkovej, daňovej, stavebnej, odpadového hospodárstva, pri tvorbe všeobecne záväzných nariadení, interných predpisov, ako aj pri organizačných záležitostiach obce;

- právne poradenstvo pre celoslovenského dodávateľa elektriny, člena medzinárodnej skupiny, v súvislosti s vykonávaním jeho podnikateľskej činnosti;

- právne poradenstvo pre distribútora elektriny, člena medzinárodnej skupiny, v súvislosti s výkonom jeho podnikania (aplikácia procesov verejného obstarávania, energetického práva, vysporiadavania pozemkov pod nehnuteľnosťami a pod.)

- právne poradenstvo pre zahraničného výrobcu minerálnych vôd v súvislosti s medzinárodným arbitrážnym konaním;

- právna pomoc podnikateľom pri získavaní podnikateľských oprávnení v regulovaných odvetviach (finančný sektor, farmaceutický priemysel) a pri výkone ich ďalšej činnosti;

- právna podpora podnikateľských aktivít v rôznych odvetviach podnikania (autoservis, realitná kancelária, maloobchodná sieť, stavebníctvo a pod.)

- vymáhanie pohľadávok pre rôzne subjekty verejnoprávne, ako aj súkromnoprávne a ďalšie.


Naspäť k obsahu stránky | Naspäť k základnému menu