Advokátska kancelária JUDr. Radomír Jakab, PhD.


Priamo k obsahu stránok

Publikácie


Právnici našej advokátskej kancelárie publikovali najmä nasledujúce články:

Porovnávacia reklama z pohľadu práva
Univerita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Košice, 2010, str. 117


Rozvoj administratívneho práva procesného - dizertačná práca
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, Košice, 2010, str. 210


Pojmové vymedzenie porovnávacej reklamy
Justičná Revue, 56, 2004, č. 12

Nedostatky právnej regulácie porovnávacej reklamy
Justičná Revue, 57, 2005, č. 5

Verejnoprávne zmluvy
Justičná Revue, 57, 2005, č. 11

Verejnosprávny cyklus v správnych procesoch
Verejná správa a spoločnosť, 2010, č.2

Atrakcia - prostriedok ochrany pred nečinnosťou v správnom konaní
Zborník z medzinárodnej konferencie " Právo ako zjednocovateľ Európy", Bratislava, 2010

Registrácia kandidátov pre voľby na funkciu starostu obce
Zborník z vedeckej konferencie "Územná samospráva v procese decentralizáce verejnej správy" konanej 29.11.2010 v Košiciach

Rozhodovanie súdu o registrácii kandidátov v komunálnych voľbách
Justičná Revue, 2011, č. 2

Internet Advertising: Legal Aspects in EU Law
In. Dudley, A. - Braman, J.- Vincenti, G.: Investigating Cyber Law and Cyber Ethics: Issues, Impacts, and Practices. USA: IGI Global, 2012

Unsolicited E-mail Advertising in the EU Law
Zborník z medzinárodnej konferencie "Jogász doktoranduszok I. Pécsi találkozója: tanulmánykotet" konenej dňa 13.5.2011 v Pécsi,

Úloha miestnej štátnej správy pri "očiste" povojnovej spoločnosti
Príspevok z vedeckej konferencie "Národné rady v regióne Karpát na sklonku 2. svetovej vojny" konanej dňa 10.-11.11.2011 v Starej Lesnej

Verejní činitelia v procese povojnovej retribúcie
Príspevok z vedeckej konferencie "Postavenie verejných funkcionárov v Slovenskej republikey" konanej dňa 9.12.2011 v Košiciach


Naspäť k obsahu stránky | Naspäť k základnému menu