Advokátska kancelária JUDr. Radomír Jakab, PhD.


Priamo k obsahu stránok

Služby


Naša advokátska kancelária poskytuje svojim klientom najmä nasledujúce právne služby:

- právne poradenstvo vo všetkých oblastiach slovenského práva a práva Európskych spoločenstiev a Európskej únie (vypracovanie analýz, stanovísk, rešeršov, konzultácie a pod.);

- vypracovanie zmlúv a iných právnych úkonov (napr. závety, vydedenia), správnych aktov (napr. rozhodnutia, všeobecne záväzné nariadenia), interných predpisov (napr. organizačný poriadok, pracovný poriadok, štatúty orgánov), ako aj ich pripomienkovanie, účasť na obchodných stretnutiach;

- zastupovanie klienta vo vzťahu k orgánom verejnej moci (súdy, orgány činné v trestnom konaní, orgány štátnej správy, územnej samosprávy) a vo vzťahu k fyzickým a právnickým osobám;

- zakladanie, zmena, rušenie právnických osôb, vykonávanie úkonov vo vzťahu k obchodnému registru, resp. iným registrom, zabezpečenie daňovej registrácie, resp. registrácie v Sociálnej poisťovni alebo zdravotných poisťovniach;

- posudzovanie právnej konzistentnosti rôznych jazykových verzií dokumentov;

- správa majetku klientov;

- ďalšie služby na základe dohody s klientom.


Naspäť k obsahu stránky | Naspäť k základnému menu